Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Chỉ thị về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm giai đoạn 2022 – 2025

Thứ sáu - 03/06/2022 23:01

Ngày 12/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 – 2025.

Chỉ thị nêu rõ, qua một năm triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình CCHC và giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 – 2025, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp; sự đồng thuận, chung tay của người dân và doanh nghiệp, công tác CCHC đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bên cạnh những mặt đạt được, công tác CCHC trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua vẫn tồn tại một số bất cập, hạn chế: công tác ban hành, rà soát và theo dõi thi hành văn bản quy phạm còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác; công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả thủ tục hành chính còn hạn chế, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn ngày được cải thiện, tuy nhiên tính trên tổng số hồ sơ trễ hạn thì số lượng hồ sơ giải quyết trễ hạn vẫn còn khá lớn, việc thực hiện cơ chế giám sát giải quyết thủ tục hành chính chưa hiệu quả, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn chậm, chưa hiệu quả và đồng bộ; bộ máy cơ quan hành chính nhà nước chưa được tinh gọn kịp thời; một số ít số lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự chuyên nghiệp trong phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Để tiếp tục chỉ đạo, triển khai hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới; tạo ra được bước đột phá mạnh mẽ và vượt trội trong công tác CCHC, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số góp phần quan trọng để đạt được mục tiêu đến năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, Thành phố dịch vụ công nghiệp theo hướng hiện đại, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước; đi đầu trong đổi mới sáng tạo, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ thị:

Đối với thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện: Tập trung các giải pháp CCHC để nâng cao chất lượng quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị. Huy động mọi nguồn lực của xã hội để phục vụ cho công tác CCHC, trong đó tập trung xây dựng và phát huy nguồn lực tham gia phát triển khoa học và công nghệ đáp ứng quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh của thành phố; thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển với phương châm là “đã nói phải làm”, giải quyết dứt điểm, chất lượng, đúng tiến độ, lấy sản phẩm, hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các cơ quan làm thước đo; lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch CCHC trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2025; giai đoạn 2021 - 2030; đảm bảo hoàn thành 100% các chỉ tiêu theo đúng tiến độ đề ra.

Người đứng đầu phải thể hiện vai trò nêu gương trong chấp hành thực hiện CCHC; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về kết quả thực hiện CCHC, chỉ số CCHC tại cơ quan, đơn vị gắn với công tác đánh giá, xếp loại hằng năm.

Tiếp tục quyết tâm trong sắp xếp bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập có trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ theo hướng tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nói chung và đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC, đối ngoại, hội nhập quốc tế nói riêng.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện CCHC của cơ quan, đơn vị. Tham mưu, đề xuất các sáng kiến, giải pháp mới để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn Thành phố; chủ động nghiên cứu, áp dụng nhân rộng mô hình, giải pháp về công tác CCHC.

Bên cạnh đó, phải tập trung các giải pháp CCHC để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Nghiêm túc tổ chức đối thoại và thiết lập phương thức số giao tiếp giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc để sửa đổi, bổ sung kịp thời. Chủ động và duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp tầm quan trọng của việc thực hiện CCHC.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thường xuyên kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Thường xuyên rà soát đơn giản hóa, kiểm soát thủ tục hành chính đúng theo quy định; đẩy nhanh việc chuẩn hóa, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ. Tập trung kiện toàn Bộ phận Một cửa các cấp theo quy định của Nghị định số 107/2021/NĐ-CP của Chính phủ và đáp ứng yêu cầu thực tế tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động rà soát các quy định về thủ tục hành chính để kịp thời trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố công bố thủ tục hành chính, phê duyệt quy trình nội bộ thủ tục hành chính.

Đề cao trách nhiệm và sự chủ động của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giải quyết hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đối với thủ tục hành chính: thời hạn cho ý kiến, xử lý, giải quyết theo quy định của thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.

Đối với các vụ việc không phải là thủ tục hành chính, cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì chủ động lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng phạm vi, chức năng tham mưu quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị phối hợp; đảm bảo hồ sơ trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phải có chính kiến của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì và ý kiến của cơ quan đơn vị phối hợp; báo cáo việc tiếp thu hoặc giải trình lý do không tiếp thu trong nội dung trình Ủy ban nhân dân Thành phố.

Cơ quan, đơn vị phối hợp phải chủ động nghiên cứu, có ý kiến gửi cơ quan chủ trì; đảm bảo thời hạn trả lời được nêu trong văn bản đề nghị, nếu văn bản đề nghị không quy định thời hạn thì thực hiện trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ có liên quan.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thúc đẩy hoàn thành xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; tích hợp, vận hành, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng để phục vụ người dân, doanh nghiệp; 100% cơ quan, đơn vị áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ chủ động, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nội vụ để tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo CCHC Thành phố các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC kịp thời, hiệu quả. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố những vướng mắc, khó khăn (nếu có) trong quá trình thực hiện./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay1,174
  • Tháng hiện tại221,748
  • Lượt truy cập:20976541
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây