Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Kết quả triển khai đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở và các đơn vị trực thuộc

Thứ ba - 05/03/2019 16:52
1. Kết quả triển khai (Những mặt đạt được).
Căn cứ Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt Đề án xác định chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận – huyện trên địa bàn thành phố; Sở đã ban hành Công văn số 2308/SNN-VP ngày 24/8/2018 về việc thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của Sở và 13 đơn vị trực thuộc.
a) Đối với đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của Sở:
Sở thực hiện đánh giá, giải trình trên phần mềm CCHC của thành phố trong tháng 11/2018 theo phụ lục 2 tại Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố và theo hướng dẫn đánh giá từng tiêu chí của Sở Nội vụ tại Công văn số 3057/SNV-CCHC ngày 15/8/2018 có 2 phần (80 điểm):
- Phần 1 (75 điểm): Sở tự đánh giá 71,75 điểm. Đánh giá trên 7 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 41 tiêu chí thành phần, cụ thể:
+ Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính: 6 tiêu chí và 7 tiêu chí thành phần (VP.Sở - Bộ phận CCHC thực hiện);
+ Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: 3 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần (VP.Sở - Bộ phận PC thực hiện);
+ Cải cách thủ tục hành chính: 8 tiêu chí và 8 tiêu chí thành phần (VP.Sở - Bộ phận PC thực hiện);
+ Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần (P.TCCB thực hiện); 
+ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần (P.TCCB thực hiện);  
+ Cải cách tài chính công: 3 tiêu chí (P.KHTC thực hiện);
+ Hiện đại hóa hành chính: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần (VP.Sở - Bộ phận Công nghệ thông tin thực hiện).  
- Phần 2 (5 điểm): Điểm thưởng, điểm trừ trong công tác cải cách hành chính. Sở tự đánh giá 5 điểm (VP.Sở - Bộ phận CCHC thực hiện).
- VP.Sở - Bộ phận CCHC tổng hợp, đánh giá, kèm tài liệu kiểm chứng, trên phần mềm CCHC thành phố, với tổng số điểm 2 phần tự đánh là 76.75 điểm.
- Phần 3 (20 điểm):
+ Đánh giá, nhận xét của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố (10 điểm).
+ Đánh giá của Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và lãnh đạo của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện (Viện Nghiên cứu Phát triển TP thực hiện)-10 điểm.
- Về đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC của Sở đã giải trình lại vào giữa tháng 12/2018 trên phần mềm CCHC của thành phố. Hiện đang chờ Ban chỉ đạo CCHC TP chấm lại, tổng hợp và ban hành quyết định công bố chỉ số CCHC.
b) Đối với đánh giá 13 đơn vị trực thuộc thực hiện theo Công văn số 2308/SNN-VP ngày 24/8/2018 của Sở, đơn vị tự đánh giá, kèm tài liệu kiểm chứng, gửi về VP.Sở - Bộ phận CCHC trước ngày 25/11/2018 (tổng điểm 100 điểm: đơn vị tự đánh giá - 80 điểm và điểm đánh giá của Thường trực Ban chỉ đạo CCHC, Hội đồng TĐKT Sở - 20 điểm). Cụ thể: 
- 6 chi cục hành chính, đơn vị tự đánh giá phụ lục 1 trên 7 lĩnh vực, 39 tiêu chí và 41 tiêu chí thành phần (75 điểm) và phần điểm thưởng, điểm trừ (5 điểm).
- 7 đơn vị sự nghiệp, đơn vị tự đánh giá phụ lục 2 trên 6 lĩnh vực (Không có lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính) 32 tiêu chí và 34 tiêu chí thành phần (75 điểm) và phần điểm thưởng, điểm trừ (5 điểm).
- Phần 3 (20 điểm):
+ Điểm đánh giá của Thường trực Ban chỉ đạo CCHC Sở (10 điểm).
+ Điểm đánh giá của Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng Sở (10 điểm).
- Vào các ngày 17/12, 18/12, 19/12 và 20/12/2018 lãnh đạo các phòng ban Sở tổ chức đánh giá 13 đơn vị, cụ thể:
+ Phòng Tổ chức Cán bộ đánh giá, chấm điểm 13 đơn vị đối với 2 nội dung (cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức).
+ Phòng Kế hoạch Tài chính đánh giá, chấm điểm 13 đơn vị đối với nội dung cải cách tài chính công.
+ Văn phòng Sở: 
Bộ phận Cải cách hành chính đánh giá, chấm điểm 13 đơn vị đối với nội dung (công tác chỉ đạo điều hành).    
Bộ phận Pháp chế đánh giá, chấm điểm 13 đơn vị đối với 2 nội dung (xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính).
Bộ phận Công nghệ thông tin đánh giá, chấm điểm 13 đơn vị đối với nội dung hiện đại hóa hành chính.
Bộ phận Cải cách hành chính – Thi đua khen thưởng tham mưu Ban Giám đốc Sở, Thường trực Ban chỉ đạo CCHC và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Sở đánh giá, chấm điểm phần 3 của 13 đơn vị.
- Kết quả, Sở công bố chỉ số CCHC của 13 đơn vị trực thuộc tại Thông báo số 23/TB-SNN ngày 14/01/2019: 3 đơn vị xếp loại xuất sắc (CCTTBVTV, CCPTNT, TTKN), 4 đơn vị xếp loại tốt (CCCNTY, CCKL, TTGCTVNTS, TTTVHTNN); 6 đơn vị còn lại xếp loại khá (CCTS, CCTL, TTCNSH, Trường TCKTNN, Ban Quản lý RPHBC-CC, Ban Quản lý TTTS).  
2. Những mặt hạn chế, tồn tại.
- Thủ trưởng một vài phòng ban, đơn vị chưa thật sự quan tâm công tác cải cách hành chính nên báo cáo kết quả quý, năm trễ hạn (Báo cáo đánh giá hiệu quả của việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và tại các đơn vị sự nghiệp công lập). Năng lực, trình độ công chức, viên chức chuyên trách công tác cải cách hành chính còn hạn chế nên khi triển khai thực hiện không cụ thể, khi hỏi 6 nội dung CCHC còn lúng túng. Công tác tuyên truyền chưa cụ thể, chi tiết; ý thức tổ chức kỷ luật của một số công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm bộ quy tắc ứng xử, dự họp trễ...
- Công tác xét tuyển viên chức vẫn còn một số đơn vị sự nghiệp thực hiện chưa đúng quy trình, thủ tục, vẫn còn ký hợp đồng sử dụng lao động. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy các phòng ban, đơn vị thực hiện đúng quy định, tuy nhiên chưa gắn với kế hoạch tinh giảm biên theo theo quy định được giao. Các đơn vị chưa triển khai đạt kế hoạch 100% các nhiệm vụ phân cấp, nhất là các chương trình, đề án của ngành.
- Công tác triển khai tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích có thực hiện nhưng chưa đạt tỉ lệ hồ sơ theo quy định là phải thực hiện 50% TTHC trở lên có phát sinh hồ sơ, tiếp nhận phải đạt từ 10% hồ sơ trở lên và trả kết quả phải đạt 15% hồ sơ trở lên.
- Công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 có thực hiện nhưng chưa đạt tỉ lệ từ 80% TTHC có phát sinh hồ sơ, tiếp nhận xử lý phải đạt từ 40% hồ sơ trên tổng TTHC triển khai.    
- Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị chưa đồng bộ, một số đơn vị công chức, viên chức đơn vị ít sử dụng phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc dẫn việc lấy văn bản trên phần mềm tại bộ phận văn thư của đơn vị chưa kịp thời, ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, điều hành của ngành. 
3. Giải pháp khắc phục.
- Thành lập đoàn và thường xuyên kiểm tra, khảo sát đột xuất, định kỳ về thực hiện cải cách hành chính, việc chấp hành quy chế, nội quy và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc. Đặc biệt chú trọng kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính. Phát động các phong trào thi đua về cải cách hành chính và đưa vào tiêu chí tổ chức đánh giá thi đua khen thưởng, làm cơ sở đánh giá thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 16/3/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố.
- Tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn theo chuyên đề (xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy trình, thủ tục xét tuyển viên chức; việc ứng xử theo thứ bậc hành chính, công tác tiếp dân, thực hiện văn bản trên phần mềm quản lý văn bản hồ sơ công việc…) để nâng cao trình độ cho đội ngũ công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính tại các phòng ban, đơn vị trực thuộc.
- Các chi cục khẩn trương triển khai tiếp nhận và trả hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích và ISO điện tử. Thủ trưởng 3 chi cục (Chăn nuôi và Thú y, Trồng trọt và BVTV, Thủy sản) chỉ đạo các Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Thủy sản các huyện ngoại thành đầu tư máy tính, máy scan và nối mạng hệ thống Internet, phân công công chức, viên chức trực giờ hành chính để hỗ trợ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trên địa bàn đến thực hiện quy trình nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4./.
 
Nguồn: http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập89
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm88
  • Hôm nay2,879
  • Tháng hiện tại158,492
  • Lượt truy cập:21162237
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây