Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

TP.HCM ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2024

Thứ bảy - 29/06/2024 16:59

Ngày 10/6/2024, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch số 3184/KH-UBND về khắc phục hạn chế, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) năm 2024.
Theo đó, Kế hoạch này nhằm tiếp tục phát huy những mặt đạt được và khắc phục các hạn chế Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) (sau đây gọi là Chỉ số CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) (sau đây gọi là Chỉ số hài lòng) năm 2023 của Thành phố; chủ động xác định và dự báo kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của Thành phố năm 2024 dựa trên các lĩnh vực, tiêu chí, tiêu chí thành phần đã được phê duyệt theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương trong triển khai, thực hiện các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực của Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành; cán bộ công chức, viên chức và người dân đối với công tác cải cách hành chính của Thành phố.
Ủy ban nhân dân Thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức chủ động và duy trì thường xuyên công tác thông tin, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp về tầm quan trọng của việc thực hiện cải cách hành chính. Thực hiện nghiêm quy định về việc xin lỗi trong trường hợp giải quyết thực hiện thủ tục hành chính trễ hạn trên địa bàn Thành phố. Thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) đã công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố đảm bảo chỉ công khai các TTHC còn hiệu lực. Khẩn trương rà soát, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và giảm đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền.
Bên cạnh đó là tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra theo hướng đột xuất tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC; số hóa dữ liệu; công khai, minh bạch trong xử lý TTHC; khẩn trương rà soát, có kế hoạch, lộ trình cụ thể để xử lý hồ sơ tồn đọng, trễ hạn và báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo. Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Thực hiện nghiêm việc trả lời các phản ánh, kiến nghị của các cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Kiểm tra tình hình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện công tác cải cách thể chế liên quan nhằm hoàn thiện khung pháp lý triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội và triển khai kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ, Thành phố về cải cách thể chế, hoàn thiện danh mục văn bản triển khai thuộc thẩm quyền ban hành của Thành phố đối với các Luật, Nghị định mới được ban hành.
Ngoài ra cần nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố các trường hợp thiếu trách nhiệm, chậm trễ hoặc không phối hợp trong việc giải quyết các công việc liên quan, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý trách nhiệm người đứng đầu của cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát.
Thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp nhằm trực tiếp lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu để kịp thời sửa đổi, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời có cơ chế khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động đóng góp, hiến kế giải pháp cải cách hành chính.
Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công; tập trung khắc phục những hạn chế về công tác quản lý tài chính kế toán do Kiểm toán nhà nước kiến nghị; tổ chức thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ và Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của của Bộ Tài chính. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trong việc đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính của Thành phố năm 2024.
Về khảo sát sự hài lòng của người dân (SIPAS) và điều tra xã hội học đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp Sở Nội vụ lập danh sách khảo sát sự hài lòng người dân (SIPAS) theo yêu cầu của Bộ Nội vụ một cách nghiêm túc, hiệu quả. Phối hợp, hỗ trợ Bưu điện Thành phố trong quá trình triển khai phát, thu Phiếu khảo sát sự hài lòng để được thuận lợi và đảm bảo chất lượng.
UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến người dân về việc khảo sát đo lường sự hài lòng (SIPAS) phục vụ xác định Chỉ số CCHC của Thành phố nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện Phiếu khảo sát.
Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có trách nhiệm chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về ý nghĩa, tính chất quan trọng của việc điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số CCHC của Thành phố đến cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng khảo sát; phân công công chức phối hợp với Sở Nội vụ để hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện khảo sát của cơ quan, đơn vị nhằm đảm bảo tiến độ Bộ Nội vụ đề ra…
Về tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành Thành phố, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương có trách nhiệm triển khai thực hiện hiệu quả, khẩn trương và báo cáo UBND Thành phố tiến độ khắc phục theo báo cáo công tác cải cách hành chính định kỳ của đơn vị. Rà soát các nội dung hạn chế của Chỉ số CCHC Thành phố năm 2023, các cơ quan, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục Chỉ số CCHC năm 2024 tại đơn vị và triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả gắn với mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; gửi về Sở Nội vụ trước ngày 30/6/2024 để theo dõi, tổng hợp.
Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Thành phố thực hiện dự báo kết quả Chỉ số CCHC của Thành phố năm 2024 theo lĩnh vực phụ trách; báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 30/9/2024 để kịp thời xem xét, chỉ đạo.
Ngoài ra, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, triển khai, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và báo cáo, đề xuất UBND Thành phố mức đánh giá, xếp loại công chức đối với Thủ trưởng cơ quan, địa phương không có kế hoạch khắc phục hoặc khắc phục không hiệu quả các nội dung Chỉ số CCHC bị trừ điểm. Tổng hợp kết quả dự báo chấm điểm Chỉ số CCHC của Thành phố từ các sở, ban, ngành Thành phố; phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố và các cơ quan có liên quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, dự báo kết quả Chỉ số CCHC năm 2024 trước ngày 31/10/2024./.

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Lượt truy cập
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay35
  • Tháng hiện tại339,426
  • Lượt truy cập:21930935
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây