Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thông báo số 2 về việc tổ chức hội nghị công nghệ sinh học toàn quốc – khu vực phía nam lần thứ IV năm 2016

Thứ ba - 05/07/2016 08:07
Capture
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc –
Khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2016

“Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn”

     Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2014 – 2016;
     Trên cơ sở đó, xác định những ưu điểm, những mặt đã làm được và rút kinh nghiệm về những vấn đề còn hạn chế từ đó định hướng phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn 2016-2020;
     Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học ở Khu vực Phía Nam gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học;
     Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM và trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức “Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2016 chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn” trong 02 ngày 31 tháng 10 và 01 tháng 11 năm 2016.
      Đơn vị tổ chức:
     - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
     - Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.
     - Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.  
     Ban Tổ chức Hội nghị:
      1. Trưởng Ban Tổ chức
      TS. Dương Hoa Xô – Phó Giám đốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP. Hồ Chí Minh; Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh; Chủ tịch, Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.
      2. Phó Trưởng Ban Tổ chức
      - GS.TS. Nguyễn Kỳ Phùng – Phó Giám đốc, Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh.
      - PGS. TS. Nguyễn Mạnh Hùng – Hiệu trưởng, trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
      - TS. Đinh Minh Hiệp – Trưởng Ban, Ban Quản lý khu Nông nghiệp công nghệ cao.
      3. Thành viên Ban Tổ chức
      - GS.TS. Trần Linh Thước – Hiệu trưởng, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
      - GS.TS. Phạm Văn Biên – Nguyên Viên trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam.
      - GS.TS. Nguyễn Quang Thạch – Viện trưởng, Viện Sinh học Nông nghiệp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
      - GS.TS. Nguyễn Văn Thanh – Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
      - GS.TS. Bùi Chí Bửu – Nguyên Viện Trưởng, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam.
      - PGS.TSKH. Ngô Kế Sương – Nguyên Chủ tịch Hội Sinh học TP. HCM
      - PGS. TS. Cao Thị Bảo Vân – Phó Viện trưởng, Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh.
      - PGS.TS. Nguyễn Thúy Hương – Trưởng Bộ môn CNSH, Khoa Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
      - PGS.TS. Hoàng Nghĩa Sơn – Viện trưởng, Viện Sinh học Nhiệt đới.
      - PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng, Viện trưởng, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên.
      - PGS.TS. Ngô Đăng Nghĩa – Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang.
      - PGS.TS. Trần Nhân Dũng – Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ.
      - PGS. TS. Dương Tấn Nhựt – Viện phó Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên.
      - TS. Phan Xuân Thanh – Phó Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh
      - TS. Tạ Xuân Tề – Giám đốc điều hành, trường Đại học Nguyễn Tất Thành.
      - TS. Nguyễn Trí Nhân – Quyền Trưởng Khoa Sinh học – CNSH, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM.
      - TS. Nguyễn Đăng Quân – Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.
      - TS. Phạm Hữu Nhượng – Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.
      - TS. Hà Thị Loan – Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh.
      - TS. Lê Thị Thúy Ái – Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao.
      Ban Nội dung:
      - GS.TS Trần Linh Thước – Trưởng Ban Nội dung.
      - GS.TS. Bùi Chí Bửu – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Sinh học Thực vật
      - PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Sinh học Động vật – Thủy sản
      - TS. Đinh Minh Hiệp – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Vi sinh
      - PGS. TS. Nguyễn Thúy Hương – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Sinh học Thực phẩm
      - PGS.TS. Nguyễn Anh Dũng – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Sinh học Môi trường - Năng lượng Sinh học - Vật liệu Sinh học
      - PGS. TS. Cao Thị Bảo Vân – Phụ trách Tiểu ban Công nghệ Sinh học Y Dược
      Ban thư ký:
      - TS. Nguyễn Đăng Quân – Phó Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM - Trưởng Ban thư ký.
      Cùng một số cán bộ thuộc các đơn vị tổ chức.
      Thời gian, địa điểm và nội dung Hội nghị:
      Hội nghị diễn ra trong 02 ngày 31/10 – 01/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM (2374, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. HCM), bao gồm các nội dung chính sau:
     - Phiên toàn thể:
     - Phiên toàn thể của Hội nghị CNSH được tổ chức song song với phiên toàn thể của Hội nghị Sinh học phân tử châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 19 năm 2016 vào buổi sáng ngày 31/10/2016.
     - Tập trung vào các vấn đề tổng kết, đánh giá kết quả đạt được của Chương trình phát triển và ứng dụng Công nghệ sinh học thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2016 và định hướng sự phát triển giai đoạn 2016 – 2020.       - Phiên họp chuyên đề: Bao gồm các báo cáo khoa học tại 6 tiểu ban.
     - Công nghệ sinh học Thực vật
     - Công nghệ sinh học Động vật – Thủy sản
     - Công nghệ Vi sinh
     - Công nghệ sinh học thực phẩm
     - Công nghệ sinh học Môi trường - Năng lượng sinh học - Vật liệu sinh học
     - Công nghệ sinh học Y Dược
     Tổ chức đồng thời với Hội nghị CNSH Toàn quốc khu vực phía Nam lần IV – 2016 là 2 Hội nghị sau:
      - “Hội nghị lần thứ 19 của Hiệp hội Quốc tế Sinh học Phân tử Châu Á – Thái Bình Dương (A-IMBN)” do Trung tâm CNSH TP. HCM phối hợp với Hiệp hội A-IMBN tổ chức.
      - Hội nghị “Nấm học: Nghiên cứu và ứng dụng” do Hội Sinh học và CNSH TP. HCM, Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao TP. HCM đồng tổ chức.
      Hai Hội nghị phối hợp nêu trên sẽ được tổ chức theo kế hoạch riêng với sự cho phép của các cấp quản lý có thẩm quyền. 
      Hình thức tham gia Hội nghị:
      - Báo cáo chuyên đề: Các báo cáo sau khi được Ban Nội dung thẩm định về nội dung sẽ được trình bày tại Hội nghị dưới dạng báo cáo Oral hoặc dạng Poster.
      - Triển lãm: Diễn ra trong 2 ngày suốt thời gian Hội nghị nhằm giới thiệu các sản phẩm công nghệ sinh học có thể chuyển giao, thương mại hóa; giới thiệu của các doanh nghiệp về các trang thiết bị, máy móc, vật tư hóa chất phòng thí nghiệm phục vụ cho công nghệ sinh học.
      Tài liệu xuất bản của hội nghị:
      - Kỷ yếu Hội nghị: Tất cả các báo cáo được Ban Nội dung chấp thuận tham gia Hội nghị đều được đăng tóm tắt trong Kỷ yếu Hội nghị. Kỷ yếu được cung cấp tại Hội nghị cho đại biểu tham dự.
      - Tuyển tập của Hội nghị được xuất bản dưới dạng Phụ bản của Tạp chí Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Các bài báo cáo tham gia Hội nghị được Ban Nội dung xem xét về mặt khoa học và gửi đến các chuyên gia trong từng lĩnh vực để phản biện, biên tập, xuất bản trong Tuyển tập theo quy định của Tạp chí Công nghệ Sinh học. Chi phí in ấn và công bố báo cáo được do Ban Tổ chức chi trả. Tuyển tập Hội nghị được cung cấp cho các báo cáo viên có bài được đăng trong Tuyển tập. Các tác giả tham gia báo cáo khoa học và có yêu cầu đăng bài báo cáo trong Tuyển tập của Hội nghị cần đóng lệ phí phản biện 1.000.000 đ/báo cáo theo quy định của Tạp chí Công nghệ Sinh học (chưa bao gồm chi phí in màu, nếu có).
      Lưu ý: Tác giả chỉ gởi bài báo nhưng không tham gia báo cáo dưới dạng oral hoặc poster thì bài báo sẽ không được chấp thuận đăng trong Tuyển tập Hội nghị.
      Đối tượng tham gia hội nghị:
      Tất cả các nhà khoa học, cán bộ quản lý nhà nước, doanh nghiệp, sinh viên, học viên sau đại học trong cả nước quan tâm đến mục tiêu và nội dung của Hội nghị, được Ban Tổ chức trân trọng mời tham dự, tham gia báo cáo, triển lãm tại Hội nghị.
      Đăng ký tham dự hội nghị:
      Từ 01/8/2016 đến 01/10/2016 theo Phiếu đăng ký kèm theo. Phiếu đăng ký được điền đầy đủ thông tin và gởi cho đơn vị thường trực Hội nghị dưới dạng file word.
Số lượng tối đa báo cáo khoa học tham gia hội nghị của cùng một tác giả chính là 03 (ba) báo cáo.
      Đối với báo cáo viên:
      - Thời hạn nộp Tóm tắt báo cáo trước ngày 15/8/2016.
      - Thời hạn nộp báo cáo toàn văn trước ngày 15/9/2016.
      Các báo cáo được gởi 01 bản dạng file word bằng email cho Ban Tổ chức theo địa chỉ email biotech.sec16@gmail.com
      Lệ phí tham dự Hội nghị:
      Hội nghị không thu lệ phí tham dự Hội nghị đối với thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.
      Lệ phí tham dự Hội nghị cụ thể như sau (Chi phí nêu trên bao gồm: Kỷ yếu Hội nghị, chi phí cơm trưa 02 buổi Hội nghị, coffee break):
      - Đối với sinh viên và học viên cao học (gởi kèm bản sao thẻ sinh viên): 300.000 đồng/đại biểu.
      - Đối tượng khác: 500.000 đồng/đại biểu.
      Đi lại, ăn uống và nghỉ ngơi:
      Đại biểu tham dự Hội nghị tự túc phương tiện di chuyển, ăn uống và nghỉ ngơi.
      Thông tin về Hội nghị:
      Thông tin về Hội nghị sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web http://www.hcmbiotech.com.vn
 
      Mọi chi tiết về Hội nghị, vui lòng liên hệ:
      Đơn vị thường trực Hội nghị:
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP.HCM
2374 Quốc lộ 1, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 37153792  Fax: 08. 38916997
Email: biotech.sec16@gmail.com
Website: http://www.hcmbiotech.com.vn
      Liên lạc:     
     Đăng ký tham dự và gởi báo cáo:


 
Ông Đỗ Văn Duy – ĐT: 0902. 579.877
Bà Hạp Thị Tuyền – ĐT: 0934.532.84
Bà Cù Phương Thuận – ĐT: 0937. 866.305 
Tài trợ: Ông Lâm Vỹ Nguyên – ĐT: 0912.472.978
     
TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN
 
 
Đã ký 
 
 
TS. DƯƠNG HOA XÔ
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học TP.HCM

Phiếu đăng ký tham dự hội nghị
 
Capture
THƯ MỜI THAM DỰ TÀI TRỢ
Hội nghị công nghệ sinh học Toàn quốc - Khu vực phía Nam
lần thứ IV năm 2016
Chủ đề “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn”
      Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 50/CT-TW năm 2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 188/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2014 – 2016; Trên cơ sở đó, xác định những ưu điểm, những mặt đã làm được và rút kinh nghiệm về những vấn đề còn hạn chế từ đó định hướng phát triển nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam trong giai đoạn 2016-2020; Để tạo điều kiện cho các nhà khoa học ở Khu vực Phía Nam gặp gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu - ứng dụng công nghệ sinh học. Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM phối hợp với Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. HCM và trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ IV năm 2016 với chu đề “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn”.
      - Thời gian: 02 ngày, ngày 31/10 - 01/11/2016
      - Địa điểm: 2374, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. HCM.Đây sẽ là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ sinh học quảng bá hình ảnh và sản phẩm của mình đến với khách hàng.
Ban Tổ chức trân trọng kính mời các doanh nghiệp tham gia tài trợ, giúp cho Hội nghị thành công tốt đẹp.
(Hình thức tài trợ và quảng bá vui lòng xem trên mẫu đăng ký đính kèm)
 
ĐẠI DIỆN BAN TỔ CHỨC
    TRƯỞNG BAN
 
 Đã ký
 
 
     TS. DƯƠNG HOA XÔ

Bản đăng ký tài trợ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay1,716
  • Tháng hiện tại138,146
  • Lượt truy cập:21541711
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây