Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm - 24/10/2019 10:02
Thực hiện “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội” năm 2019, trong 9 tháng đầu năm 2019, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ 06 nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính, trong đó lấy “yếu tố con người” với ý thức tự đổi mới, xác định phục vụ cá nhân, doanh nghiệp là mục tiêu cần hướng đến và chủ động đề ra sáng kiến, giải pháp để góp phần thực hiện cải cách hành chính. Các công tác trọng tâm được xác định cụ thể với tinh thần “triệt để, đồng bộ, tăng tốc” nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt chất lượng, đúng tiến độ; đến nay một số nội dung nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành, các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện theo các tiến độ đề ra, góp phần tích cực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính được các ngành, các cấp thực hiện quyết liệt, chặt chẽ, xuyên suốt và kịp thời. Đặc biệt đã phát động phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính, với chủ đề: “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội” trên địa bàn thành phố. Mỗi đơn vị quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, mỗi tổ chức chính trị - xã hội, mỗi tổ chức Đảng có một giải pháp thiết thực, một sáng kiến cải cách hành chính giảm phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp, đã tạo chuyển biến tích cực, phát huy mạnh mẽ giải pháp, sáng kiến ở các cấp, các ngành thành phố.

Công tác truyền thông về cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm định hướng và chỉ đạo thực hiện. Thành phố chỉ đạo quyết liệt việc triển khai nhân rộng các mô hình, giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố. Tổ chức đánh giá và công bố các “Giải thưởng Sáng tạo của thành phố năm 2019” cho các cá nhân, tổ chức để làm động lực và kêu gọi sự tham gia của người dân, doanh nghiệp “chung tay cải cách hành chính”. Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng để người dân, doanh nghiệp biết để thực hiện và giám sát. Các đơn vị truyền thông kịp thời có những bài viết giới thiệu các mô hình hay, gương điển hình trong công tác cải cách hành chính và phản ánh các việc làm còn thiếu sót, hạn chế trong quản lý nhà nước… để thành phố có những chỉ đạo khắc phục kịp thời, xử lý triệt để, nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân.

Công tác cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện chủ động và thường xuyên trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông, liên thông một cửa điện tử, thực hiện thủ tục kết hợp, tiếp nhận và trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính đang được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân bằng nhiều hình thức được duy trì thường xuyên và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả.

Công tác rà soát, kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được thực hiện góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp; mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO điện tử đã cải tiến lề lối làm việc và giúp lãnh đạo cơ quan, đơn vị kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

Công tác kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính được triển khai thực hiện đã kịp thời chấn chỉnh và đề ra các giải pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót tại các đơn vị được kiểm tra, đồng thời đã nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính tại đơn vị và công chức nâng cao ý thức phục vụ, nâng cao sự lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, thành phố tập trung triển khai quyết liệt và đồng bộ các nội dung chủ yếu như sau:
- Tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp. Đẩy mạnh công tác khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với phục vụ của cơ quan hành chính trên toàn địa bàn thành phố, sử dụng hiệu quả kết quả khảo sát để đề ra các giải pháp hoàn thiện. Rà soát kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra, đẩy nhanh các giải pháp thực hiện cam kết quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2019.
- Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.
- Triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Tăng cường các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố. Tiếp tục triển khai Đề án thực hiện và sử dụng nguồn lực cải cách tiền lương chi thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.
- Tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và UBND thành phố ban hành, nhằm sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp.
- Tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, theo dõi, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân.
- Tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoàn tất việc rà soát, công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; triển khai thực hiện liên thông thủ tục hành chính điện tử đối với lĩnh vực xây dựng, đất đai; đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Nâng cao trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
- Tiếp tục triển khai các kế hoạch kiểm tra, thanh tra công vụ và hoạt động cải cách hành chính; chấn chỉnh, xử lý kịp thời các kết quả sau kiểm tra, thanh tra.
- Triển khai đúng tiến độ Quyết định số 2175/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2019 kèm theo Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2019 - 2021; triển khai đúng tiến độ và chất lượng về kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; tinh giản biên chế và hoàn thiện các nội dung về ủy quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai thực hiện quy định về ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước.
- Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành thành phố thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. Triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông thành phố.
- Duy trì và mở rộng ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO điện tử vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo quy định.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận thức người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia dịch vụ công trực tuyến; đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 1172/KH-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố, Công văn số 2742/UBND-KSTT ngày 09 ngày 7 tháng 2019 của UBND thành phố về sửa đổi, bổ sung phần I Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch số 1172/KH-UBND về nâng cao kết quả thực hiện các tiêu chí đạt thấp so với bình quân cả nước trong 03 bộ chỉ số cải cách hành chính năm 2019, Công văn số 3158/UBND-KSTT ngày 10 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật…


Nguồn: http://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm42
  • Hôm nay3,481
  • Tháng hiện tại287,916
  • Lượt truy cập:21879425
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây