Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Thành phố Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” giai đoạn 2023 - 2025

Thứ năm - 07/09/2023 23:41
Ngày 28/7/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 3669/KH-UBND về phát động phong trào thi đua “Cải cách hành chính” (CCHC) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đó, mục đích của phong trào thi đua là triển khai có hiệu quả Quyết định số 1191/QĐ-UBND ngày 07/4/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách hành chính và giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2025.

Thông qua phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước tích cực đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả trong công tác cải cách hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các lĩnh vực cải cách hành chính, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chương trình cải cách hành chính hằng năm và giai đoạn, đặc biệt cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm (SIPAS) và Kết quả đánh giá chuyển đổi số (DTI) cấp tỉnh, cấp quốc gia; đồng thời, khắc phục các điểm còn hạn chế, phấn đấu đưa Thành phố vào nhóm 05 địa phương dẫn đầu cả nước về Cải cách hành chính vào năm 2025.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu phong trào thi đua được tổ chức triển khai sâu rộng với nội dung thi đua cụ thể gắn với mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình cải cách hành chính; hình thức tổ chức phong phú thiết thực thu hút được nhiều đối tượng tham gia. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tham mưu đề xuất các giải pháp sáng tạo trong công tác cải cách hành chính.

Đối tượng thi đua gồm tập thể và cá nhân trên địa bàn Thành phố với nội dung thi đua như sau:

Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương: Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phòng trào thi đua CCHC giai đoạn 2023 - 2025 gắn với Kế hoạch thực hiện Chương trình cải cách và chủ đề công tác do Ủy ban nhân dân Thành phố giao hằng năm và cả giai đoạn 2023 – 2025. Trong đó, tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn từ 98% trở lên trong từng lĩnh vực. Riêng lĩnh vực xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tỷ lệ đạt 95% trở lên; giảm tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn trên lĩnh vực đất đai và lĩnh vực đầu tư xuống còn dưới 3%; 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trễ hẹn phải kịp thời có thư xin lỗi tổ chức, cá nhân theo quy định; mức độ hài lòng của cá nhân và tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực đạt 95% trở lên. Đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt 95% trở lên, về giải quyết thủ tục hành chính đạt 95% trở lên. Thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước đạt từ 90% trở lên. Đăng ký các mô hình giải pháp, sáng kiến về công tác CCHC bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố. 

Có 100% sở, ban, ngành Thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, quận, huyện, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện ứng dụng thanh toán điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính; 100% đơn vị sự nghiệp công lập về lĩnh vực giáo dục, y tế ứng dụng thanh toán điện tử trong cung ứng dịch vụ. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản bí mật nhà nước. Có 100% đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký mô hình, giải pháp sáng kiến về cải cách hành chính; trong đó có ít nhất 10% mô hình, sáng kiến, giải pháp được áp dụng có hiệu quả.  Chỉ số cải cách hành chính hằng năm đạt từ loại “Khá” trở lên (áp dụng đối với các cơ quan có đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hằng năm). Tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ. 

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong CCHC, trong thực hiện quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt công tác CCHC và không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi mình quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ.

Cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ. Kết quả đánh giá, xếp loại đạt từ mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Đề xuất mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, áp dụng công nghệ mới trong công tác CCHC nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ, được công nhận và nhân rộng tại địa phương, cơ quan, đơn vị hoặc cấp Thành phố. Thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Đối với báo, đài, phóng viên, biên tập viên: Có những bài viết (bài viết bằng nhiều loại hình báo chí) để tuyên truyền các nội dung quy định về CCHC; các mô hình, sáng kiến, giải pháp của cá nhân, tập thể phải bảo đảm tính hợp pháp, thực hiện hiệu quả liên quan đến các lĩnh vực của công tác CCHC; đồng thời phản ánh những hạn chế, thiếu sót của cá nhân, tập thể để kịp thời khắc phục hoặc giới thiệu các gương điển hình là cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt, hiệu quả các hoạt động trong cung ứng dịch vụ công đã được nhà nước thực hiện xã hội hóa. Có sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền về CCHC trên địa bàn Thành phố.

Đối với người dân, doanh nhân và doanh nghiệp: Tích cực hợp tác cùng cơ quan, chính quyền các cấp thuộc TP trong cung ứng các dịch vụ công được xã hội hóa; tích cực thực hiện ứng dụng VNeID mức độ 1, 2; tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trên môi trường điện tử; tích cực tham gia đánh giá khách quan, trung thực về mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính; phản ánh kịp thời, trung thực những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ hoặc có những hiến kế, giải pháp đóng góp tích cực cho việc thực hiện CCHC trên địa bàn Thành phố.

Hình thức khen thưởng gồm có: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố; Giấy khen của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai phong trào thi đua phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đăng ký thi đua các giải pháp, mô hình, sáng kiến tiêu biểu. Hằng năm lồng ghép đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua vào Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức tổng kết phong trào thi đua, xét chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Ủy ban nhân dân Thành phố cũng giao Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) triển khai, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua “Cải cách hành chính” trên địa bàn Thành phố hằng năm, giai đoạn 2023 - 2025. Phối hợp với các cơ quan có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua gắn với triển khai chương trình công tác cải cách hành chính hằng năm, giai đoạn của Ủy ban nhân dân Thành phố. Thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân Thành phố xem xét khen thưởng và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua. Là đầu mối tổng hợp các giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc Thành phố./.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây!
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập100
  • Hôm nay3,876
  • Tháng hiện tại99,064
  • Lượt truy cập:21502629
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây