Trung tâm công nghệ sinh học Thành Phố Hồ Chí Minh
 

Kế hoạch phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính, nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Thứ sáu - 22/04/2022 08:56
Ngày 05/4/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch số 1018/KH-UBND về phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính và nhân rộng mô hình, giải pháp, sáng kiến tiêu biểu về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn Thành phố năm 2022, tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước.

     Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến về CCHC; xem đây là một trong những yếu tố quan trọng, có tác dụng nêu gương, động viên các cá nhân, tập thể tham gia sáng tạo, đề xuất các sáng kiến thiết thực, hiệu quả phục vụ công tác CCHC, là động lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ ổn định an ninh - trật tự của Thành phố. Kế hoạch cũng nhằm tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm, trọng điểm để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình CCHC. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về CCHC; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, là cơ sở tiến tới tham gia đăng ký dự thi Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 - năm 2023, Lĩnh vực 3: Quản lý nhà nước.
     Về đối tượng thi đua
     Đối với tập thể là các sở, ban, ngành (bao gồm các cơ quan ngành dọc), Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Ủy ban nhân dân phường, xã - thị trấn; Tổng công ty, Công ty thuộc Thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị nhà nước) và các đơn vị báo, đài trên địa bàn Thành phố; tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.
     Đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước và các đơn vị báo, đài trên địa bàn Thành phố; người dân, doanh nhân.
     Về nội dung thi đua
    Đối với các tập thể, cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị nhà nước: 1) Thực hiện đột phá các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính theo Kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành  chính nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022. Trọng tâm là nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương; 2) Thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, vai trò giám sát của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện cải cách hành chính đối với các cơ quan nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; 3) Các cá nhân, tập thể có các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện cải cách hành chính theo chủ đề năm 2022 của Thành phố “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.
     Đối với các tập thể, cá nhân là đơn vị báo, đài trên địa bàn Thành phố: Là tác giả, nhóm tác giả có những bài viết tuyên truyền về cải cách hành chính; có sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.
     Đối với người dân, doanh nhân, doanh nghiệp: Người dân, doanh nghiệp có mô hình giải pháp, sáng tạo được ứng dụng hiệu quả trong thực tế đối với 06 (sáu) lĩnh vực của công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố.
      Về tiêu chí thi đua
     Đối với các cơ quan, đơn vị nhà nước: 1) Có kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cải cách hành chính năm 2022 và phát động phòng trào thi đua cải cách hành chính năm 2022. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị và địa phương; 2) Có đăng ký các mô hình sáng kiến, giải pháp, cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính; mô hình, sáng kiến, giải pháp, cách làm hay phải bảo đảm tính hợp pháp và triển khai, áp dụng có hiệu quả; mang lại chuyển biến tích cực cho công tác cải cách hành chính; 3) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị không bị xử lý kỷ luật trong năm; 100% cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế ứng xử trong thực thi công vụ; 4) Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đạt từ loại “Khá” trở lên (áp dụng đối với các cơ quan có đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm).
     Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động: 1) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị thể hiện tính gương mẫu, tiên phong đi đầu trong cải cách hành chính, trong thực hiện quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp mang lại hiệu quả cao trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành tốt công tác cải cách hành chính và không để xảy ra trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi mình quản lý có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong thi hành công vụ; 2) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quy chế văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; có giải pháp, sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính bảo đảm tính hợp pháp và mang lại hiệu quả; 3) Kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2022 đạt từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.
     Đối với báo, đài, phóng viên, biên tập viên: 1) Có những bài viết (bài viết bằng nhiều loại hình báo chí) để tuyên truyền các nội dung quy định về cải cách hành chính; các mô hình, sáng kiến, giải pháp của cá nhân, tập thể phải bảo đảm tính hợp pháp, thực hiện hiệu quả liên quan đến 06 lĩnh vực của công tác cải cách hành chính; đồng thời phản ánh những hạn chế, thiếu sót của cá nhân, tập thể để kịp thời khắc phục hoặc giới thiệu các gương điển hình là cá nhân, doanh nghiệp thực hiện tốt, hiệu quả các hoạt động trong cung ứng dịch vụ công đã được nhà nước thực hiện xã hội hóa; 2) Có sáng kiến, cách làm hay trong công tác tuyên truyền về cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố.
     Đối với người dân, doanh nhân và doanh nghiệp: Người dân, doanh nhân và doanh nghiệp tích cực hợp tác cùng cơ quan, chính quyền các cấp thuộc Thành phố trong cung ứng các dịch vụ công được xã hội hóa; tích cực tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đánh giá mức độ hài lòng và phản ánh kịp thời, trung thực những hành vi sai trái, nhũng nhiễu, gây khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ hoặc có những hiến kế, giải pháp đóng góp tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố. 
     Về nhân rộng điển hình tiên tiến về CCHC
     Những mô hình, giải pháp, sáng kiến xuất sắc tiêu biểu về công tác CCHC được xem xét nhân rộng điển hình tiên tiến khi đảm bảo các tiêu chí sau: 1) Bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý, hiệu quả theo đánh giá của cơ quan phụ trách lĩnh vực chuyên ngành và cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định pháp luật của từng lĩnh vực; 2) Giải quyết các vấn đề đặt ra; 3) Tác động về mặt xã hội; 4) Tính ưu việt, lợi thế cạnh tranh; 5) Sự phát triển trong tương lai; 6) Được Sở đề nghị Thành phố khen thưởng theo điểm 4 mục II Kế hoạch này.
     Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhà nước xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua CCHC phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đăng ký thi đua, báo cáo kết quả cuối đợt thi đua theo đúng tiến độ Kế hoạch; tuyên truyền, vận động cá nhân, tổ chức tại địa phương cư trú và thuộc quản lý ngành, lĩnh vực nhiệt tình tham gia phong trào; tổ chức tổng kết phong trào thi đua, xét chọn những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng điển hình tiên tiến và đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố biểu dương, khen thưởng…
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Minh Tuấn - P. Hành chính Quản trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Lượt truy cập
  • Đang truy cập90
  • Hôm nay3,876
  • Tháng hiện tại99,691
  • Lượt truy cập:21503256
Liên kết web
Bộ giống vi sinh vật
0101
20210723 DG BANNER
logo
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây